Pages

Monday, September 20, 2010

Kajian Tindakan

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENGEMBANGKAN ISI KARANGAN (BERBENTUK UMUM – LANGKAH – LANGKAH ) TINGKATAN 2 DENGAN KAEDAH RAJAH

1.0 REFLEKSI

Penulisan karangan menjadi sukar kerana pelajar –pelajar hari ini kurang mempunyai kemahiran mengembangkan isi karangan. Sebagai akibatnya, isi soalan karangan yang berbentuk umum ( langkah-langkah ) sukar di kembangkan/dihuraikan oleh para pelajar dalam masa yang cepat dengan baik. Hal ini merupakan dapatan pemerhatian saya terhadap pelajar 2KT1 hasil analisis ujian bulanan yang pertama.

Bagaimana pelajar saya boleh mengembangkan isi karangan? Semua ini telah menjadi dorongan kepada saya untuk menjalankan kajian tindakan ini.


2.0 ISU KEPERIHATINAN / FOKUS KAJIAN

Saya mendapati semua pelajar 2KT1 tidak dapat mengembangkan isi karangan dengan baik dalam ujian 1 yang lepas atau melepasi markah 50% Walaupun mereka mengetahui isi karangan. Masalah ini jika tidak diatasi akan menyebabkan pelajar tidak dapat menulis karangan dengan baik dalam masa yang ditetapkan.

Oleh itu, saya yakin sekiranya pelajar dapat mengingat akronim tertentu, maka pasti pelajar dapat menjawab soalan tentang “langkah - langkah” dan sinonim dengannya. Hal ini akan meningkatkan keyakinan dan keseronokkan pelajar menulis atau mengarang seterusnya meningkatkan prestasi mata pelajaran bahasa Melayu kertas penulisan.

3.0 OBJEKTIF KAJIAN

3.1 Objektif Am

Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran menghurai isi karangan yang berbentuk umum ( langkah-langkah ) dan sinonim dengannya.

3.2 Objektif Khusus

Kajian ini bertujuan untuk membantu para pelajar mengembangkan isi / fakta tentang soalan karangan berbentuk umum ( langkah-langkah ) dan sinonim dengannya.

4.0 KUMPULAN SASARAN

Satu kelas iaitu Tingkatan 2KT 1 yang terdiri daripada 15 orang pelajar telah diambil sebagai responden kajian. Pelajar yang terlibat dikategorikan kepada 3 kategori iaitu;

• 5 orang – pelajar yang boleh menulis karangan secara biasa tanpa bantuan guru.
• 5 orang – pelajar yang boleh menulis karangan secara biasa dengan bantuan guru pada tahap minimum.

• 5 orang – pelajar yang boleh menulis karangan secara biasa dengan bantuan guru sepenuhnya.


5.0 PELAKSANAAN KAJIAN

Kajian Tindakan ini melibatkan empat fasa iaitu fasa tinjauan masalah, fasa analisis tinjauan masalah, fasa tindakan dan fasa refleksi. Kajian ini akan dijalankan selama 4 minggu dengan pengawasan pengkaji. Antara instrument kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah :

5.1. Ujian Pre Kemahiran mengembangkan isi soalan berbentuk umum ( langkah-langkah )
5.2. Kemahiran menggunakan Kaedah Rajah
5.3. Ujian Post kemahiran mengembangkan isi soalan umum ( langkah-langkah )

6.0 TINJAUAN MASALAH

6.1 Pemerhatian

Saya akan menyemak latihan yang diberi kepada pelajar. Jika ada kesilapan, pelajar akan diminta membuat pembetulan dan hantar semula latihan tersebut kepada saya.

6.2 Ujian Pra Kemahiran Mengembagkan Isi Soalan Umum ( langkah – langkah )

Kemahiran mencari fakta karangan soalan umum ( langkah-langkah ) .
Soalan : Huraikan pendapat anda tentang langkah-langkah mengatasi masalah kemalangan jalan raya hari ini
Sampel diminta mencari dan mengembangkan isi soalan ini.


7.0 ANALISIS TINJAUAN MASALAH

7.1 Analisis Pemerhatian

Pelajar mengambil masa yang lama ( hampir 1jamt untuk mengembangkan sekurang-kurangnya 3 isi tajuk karangan yang di beri)

7.2 Analisis Ujian Pra

Semua sample yang terlibat mengambil masa yang lama (lebih kurang 1jam ) untuk mengembangkan isi karangan;

- 6 orang dapat mengembangkan 3 isi karangan pada tahap sederhana
- 4 orang dapat mengembangkan 2 isi pada tahap sederhana
- 4 orang dapat mengembangkan 1 isi pada tahap sederhana
- Seorang tdapat mengembangkan 2 isi pada tahap lemah

8.0 TINDAKAN YANG DICADANGAKAN

8.1 Kaedah Rajah

Kaedah ini telah digunakan dan dipilih memandangkan ia dapat menarik perhatian dan minat pelajar. Justeru proses memahami dan mengingat menjadi mudah Antara Langkah ;

8.1 Guru Menyebut akronim “KISMme” dan pelajar diminta mengikutnya

8.2 Guru memperkenalkan maksud setiap huruf ;

K – KERAJAAN
I - IBU BAPA
S – SEKOLAH
M – MASYARAKAT
me –MEDIA MASSA

8.3 Pelajar kemudian ditanya dengan soalan ;

Apakah yang dapat dibuat oleh (KISMme ) ?
Bagaimana caranya
Apakah contohnya ?

8.4 Guru dan pelajar berbincang kaitan rajah di bawah dengan soalan yang diajukan

K - K APA/ BAGAIMANA /CONTOH
- U

I - A APA / BAGAIMANA / CONTOH
- M

S - K APA / BAGAIMANA /CONTOH
- K

M - KJ APA / BAGAIMANA /CONTOH
K

Me – PTI APA / BAGAIMANA /CONTOH

8.4 Pelajar dikehendaki menulis jawapan daripada soalan yang diberi9.0 JADUAL PELAKSANAAN KAJIAN

Bil Aktiviti Tarikh Pelaksanaan
1 Mengenal pasti masalah dan pengumpulan data awal 23 Mac 2008
2. Merancang tindakan 24 Mac 2008
3. Menulis proposal kajian 24 Mac 2008
4. Melaksanakan kajian tindakan (aktiviti 1 ) 3 April 2008
5. Membincangkan masalah yang timbul dalam aktiviti 1 ( dalam panitia ) 3 April 2008
6. Melaksanakan tindakan ( aktiviti 2 ) 9 April 2008
7. Membincangkan masalah yang timbul dalam aktiviti 2 ( dalam panitia ) 9 April 2008
8. Ujian untuk mengesan pencapaian pelajar 17 April 2008
9. Refleksi kajian 17 April 2008
10. Menulis laporan kajian 21 April 2008
11. Pembentangan dapatan kajian 28 April 2008

10.0 KOS KAJIAN

KERTAS A 4 = 1 RIM ( RM 8.50 )11.0 PELAKSANAAN TINDAKAN DAN PEMERHATIAN

Fasa pelaksanaan tindakan ini melibatkan dua kali perjumpaan bersama pelajar. Kaedah rajah dan penjelasan langkah – langkah pelaksanaannya digunakan untuk pertama kali. Selepas analisis dan refleksi dijalankan, Kaedah ini diulang semula untuk perjumpaan kali kedua. Akhir sekali Ujian Post Kemahiran MENGEMBANGKAN isi karangan berbentuk umum ( langkah-langkah ) dijalankan untuk menguji keberkesanan kaedah ini.


12.0 REFLEKSI KESELURUHAN

Hasil kajian menunjukkan bahawa kaedah akronim dapat meningkatkan kemahiran mengembangkan isi karangan berbentuk umum ( langkah –langkah dan yang sinonimnya) dalam masa yang singkat. Hal ini kerana pelajar yang dapat mencari kata kunci mengembangkan isi karangan yang tepat dan cepat, akan membantu mereka mengarang dengan baik atau sekurang-kuranngnya menepati kehendak soalan.

13.0 CADANGAN UNTUK KAJIAN SETERUSNYA

Untuk kajian seterusnya, saya berharap dapat mengembangkan kaedah rajah ini dalam tajuk karangan yang lain. Selain itu, saya akan memilih akronim yang mudah dingat dan sesuai dengan pelajar.


BIBLIOGRAFI

Ishak Haron (1979), Panduan Pengajaran Mengajar Bahasa Malaysia di Sekolah Menegah : Satu “ conceptual Framework” dalam Penulisan Karangan : DBP

No comments:

Post a Comment